Mall Weizman :: תנאי שימוש אתר אינטרנט – קניון ויצמן סיטי
פתיחת תפריט הנגישות  

תנאי שימוש אתר אינטרנט – קניון ויצמן סיטי

 1. כללי
1.1 השימוש באתר כפוף לקריאת תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), עלכן יש לקרוא היטב את תנאי השימוש, שכן שימוש באתר מהווה הסכמת הקורא לכלסעיפי תנאי השימוש.
 
1.2 קניון ויצמן סיטי הינו בבעלות מגדל חברה לביטוח בע"מ ומנוהל על מרכז ויצמן ניהול בע"מ (להלן: "מגדל" ו/או "חברת הניהול" שיקראו להלן: "קניון ויצמן סיטי").
 
1.3 קניון ויצמן סיטי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש שלהלן, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

1.4 אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. הניסוח בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 
1.5    תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין קניון ויצמן סיטי לבין כל משתמש ו/או צופה באתר ו/או מקבל מידע המצוי בו.
 
 1. ש ימוש באתר
  2.1 קניון ויצמן סיטי מאפשר שימוש באתר לכל אדם כל עוד השימוש נעשה לצרכים פרטיים ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין אחר.
   
  2.2 קניון ויצמן סיטי שומר את זכותו להפסיק ו/או למנוע ו/או לחסום את תכני האתר בפני כל משתמש אשר לא יעשה בהם שימוש בהתאם להוראות תנאים אלו ו/או כל דין אחר.
   
 2. הגבלת אחריות קניון ויצמן סיטי
  3.1 המשתמשים באתר נושאים בכל אחריות לשימוש באתר ובכל הכרוך והקשור בכך.
   
  3.2 קניון ויצמן סיטי לא ישא בכל אחריות בגין נזק, הוצאה ו/או אבדן, הנובעים או הקשורים לשימוש באתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעיכוב בשימוש בו, אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא. ההסתמכות במישרין או בעקיפין על המידע, נזק שיגרם למחשב המשתמש או לכל ציוד אחר ו/או של צדדים שלישיים לרבות כתוצאה מוירוסים או יישומי תוכנה למיניהם.
   
  3.3 אין המידע באתר, התוכנות שבו, התמונות, הגרפיקה, סרטוני הווידאו וכיו"ב (להלן: "תכני האתר") מהווה המלצה, חוות דעת, ייעוץ, או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שרות כלשהו. כל תכני האתר מוצעים למשתמשים כמו שהם. המשתמשים באתר נושאים באחריות הבלעדית לכל הסתמכות כלשהי על תכני האתר וקניון ויצמן סיטי לא ישא באחריות כתוצאה מהסתמכות כאמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל כל תשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בין המשתמשים לבין קניון ויצמן סיטי יחסים כלשהם החורגים מעבר לאלו המפורטים בתנאי השימוש.
   
  3.4 קניון ויצמן סיטי עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם הוא לא ישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אבדן שיגרמו למשתמשים אם המידע אינו שלם ו/או אם נפלו בו טעויות ו/או אי דיוקים.
   
  3.5  האתר איננו אתר מכירות וקניון ויצמן סיטי אינו ולא יחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש. 
  3.6  תכני האתר נמסרים לקניון ויצמן סיטי על ידי צדדים שלישיים. קניון ויצמן סיטי לא יהיה אחראית בגין כל תוכן באתר אשר נמסר לו ע"י צדדים שלישיים באשר הם לרבות כל טענה בדבר אי התאמה, חוסר, הטעיה ו/או הפרה של זכויות קניין בקשר עם תוכן כאמור לעיל.
   
  3.7 קניון ויצמן סיטי לא יהיה אחראי בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר עלולים להיגרם למשתמשי האתר בקשר עם צדדים שלישיים. עוד יובהר כי קניון ויצמן סיטי לא יהיה אחראי לכל התקשרות מכל סוג שהיא בין משתמשי האתר לבין צדדים שלישיים.
   
  3.8 קניון ויצמן סיטי לא יהיה אחראי לטיב, איכות, תקינות ו/או נזק או הפסד אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר בקשר עם כל שירות נלווה שהאתר מציע לרבות מנוע חיפוש מכל סוג שהוא שקניון ויצמן סיטי מפעיל/יפעיל באתר, "קישוריות" (LINKAGE) לאתרי אינטרנט אחרים וכיו"ב
 
 1. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
  4.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של קניון ויצמן סיטי בלבד. (למעט תכנים פרסומיים ותכנים שנמסרו לו על ידי צדדים שלישיים ו/או משתמשים שהתירו לה לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא לקבל הסכמתו של קניון ויצמן סיטי בכתב ומראש.

 4.2 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינם של קניון ויצמן סיטי בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא לקבל את הסכמתו של קניון ויצמן סיטי בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של קניון ויצמן סיטי בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 1.        פרסומות
  5.1 קניון ויצמן סיטי אינו אחראי לכל תוכן פרסומי או כל מידע מסחרי כלשהו אשר יפורסם באתר. האחריות על פרסומים כאמור הינה של המפרסמים בלבד.
   
  5.2 כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות קניון ויצמן סיטי יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
   
  5.3 קניון ויצמן סיטי מעמיד את האתר לשימוש המפרסמים כפלטפורמה להצגת פרסומות והפצתן והוא אינו מפרסם בפועל ו/או מפיץ פרסומות.
 2.    פרטיות
  6.1 במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, תהיה עשוי להיתבקש למסור פרטיך האישיים לידי קניון ויצמן סיטי. בעצם שימושך באתר ואספקת פרטיך, הינך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר מידע פוטנציאלי שמנהל או ינהל קניון ויצמן סיטי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. 

6.2 קניון ויצמן סיטי יהיה רשאית למסור את הפרטים האישיים כאמור לגורמים הקשורים בתפעול האתר וכן לכל רשות אכיפה ו/או על פי כל צו שיפוטי. כמו כן קניון ויצמן סיטי יהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמו ובין ע"י מי מטעמו, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסויימ/ת
 
 1. איסור על שימוש בלתי חוקי
  7.1.  .   בעצם שימושך באתר הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר הנוגד את תנאי השימוש ו/או כל דין אחר.
   
  7.2.    
  כמו כן הינך מתחייב ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. כי לא תנהג ו/או תפעל באופן העלול לגרום נזק ו/או חבלה לאתר ו/או במערכות המחשב של קניון ויצמן סיטי ו/או צדדים שלישיים בין אם במעשה או במחדל.
   
  7.3.    
  מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של קניון ויצמן סיטי, הינך מסכים כי במקרים בהם קניון ויצמן סיטי יחשוש כי שימושך באתר נוגד את תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין, יהיה קניון ויצמן סיטי רשאי להתחקות אחר שימושים אלו באתר, למנוע גישה לאתר, ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים, שפעילותך עלולה לפגוע בהם ו/או שניתן צו שיפוטי המורה לעשות כן, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר מגדל תמצא לנכון כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.